KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Starowej Górze, ul. Szeroka 6, 95-030 Rzgów, NIP: 7282792227, REGON: 101542214, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000448378.

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: sonia@soniatextile.com.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • - zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • - wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • - marketingu bezpośredniego na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • - tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora związane z doborem towarów i usług do Państwa potrzeb, optymalizacji produktów jak i polityki sprzedaży oraz reklamacji), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • - weryfikacji wiarygodności płatniczej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • - zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się w showroomie Administratora zlokalizowanym w siedzibie Administratora pod adresem, o którym mowa w pkt 1 powyżej, za pomocą monitoringu wizyjnego rejestrującego Państwa wizerunek, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą:
 • - Personel Administratora odpowiedzialny za czynności handlowe,
 • - firmy kurierskie/transportowe realizujące dostawy Państwa zamówień wysyłkowych,
 • - firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora,
 • - podmioty prowadzące obsługę księgowo-rachunkową Administratora w związku z potrzebą dokonywania czynności księgowych dotyczących realizowanych dla Państwa zamówień,
 • - Kancelaria Adwokacka Adw. Pawła Radka prowadząca obsługę prawną Administratora w przypadku potrzeby sięgnięcia po usługi prawne wynikłe z realizacji Państwa zamówień ewentualnie dochodzenia lub obrony przed Państwa roszczeniami,
 • - inne – wymienić jakie.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz Państwo się z nami kontaktowali w sprawie jej zawarcia. W przypadku zawarcia umowy Państwa dane są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Państwa podstawowe dane przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną Państwo wyrażoną w celu marketingu bezpośredniego zgodę na przetwarzanie danych lub zostanie przez Administratora ustalone, że Państwa dane się zdezaktualizowały.

6. Przysługują Państwu następujące prawa:
 • - prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • - prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • - prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • - prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”,
 • - Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności RODO).

9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.